• ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلام عليكـــــــــم و رحـــــــمة الله و بركـــــــــــــــــــــــــــــــته

  عيد اضحى مبارك الى كــــــــــل مسلـــــــــــــــــــــم و مسلــــــــــــــــــــــــــمة

  و كــل عـــــــــــــام و نحــــــــن بالـــــــــــــــــف خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  ♦♦ par ranounam-de-retour.sky ♦♦

  ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙ࡓ࡙
  .

 • cool ton blog soeur +5 lach des com's sr mon blog stp

 • pour toi +5555555555555
  stp lech des com

 • ★ ☆ ★ ☆★ ☆ ★ ☆★ ☆

  ____♥♥♥_____♥♥♥_____
  __♥_____♥_♥_____♥___
  __♥______♥______♥___
  ___♥___________♥____
  _____♥_______♥______
  _______♥___♥________
  _________♥__________

  ★ ☆ ★ ☆★ ☆ ★ ☆★ ☆